faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

De Impact van Eenzaamheid

Impact van eenzaamheid

De Impact van Eenzaamheid: Van Metingen tot Menselijke Consequenties

Eenzaamheid kennen we allemaal

Eenzaamheid is een menselijke emotie die ons allen op een bepaald punt in ons leven treft. Het is een universeel gevoel van het ervaren van een gebrek aan verbinding met anderen. Hoewel eenzaamheid een normale emotie is, is het belangrijk om te begrijpen dat het niet alleen een persoonlijke kwestie is. Recente gegevens tonen aan dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich te veel of te vaak eenzaam voelt. Maar waar komen deze cijfers vandaan, en wat zijn de fysieke en mentale consequenties van eenzaamheid?

De Cijfers: Eenzaamheid in Nederland

De Rijksoverheid kopte afgelopen week dat wel 49% van de bevolking zich wel eens eenzaam voelt. Het idee dat slechts 49% van de Nederlanders zich ooit eenzaam heeft gevoeld, is niet juist. Dat kan niet anders, aangezien eenzaamheid een universele menselijke ervaring is. Eenzaamheid ontstaat namelijk als de verbinding met andere mensen niet is wat je nodig hebt. Dat overkomt je als je verbinding met een persoon verandert, verdwijnt, of als er een behoefte, bijvoorbeeld aan een ouder, nooit is vervuld. 

Het is een feit dat iedereen zich wel eens eenzaam heeft gevoeld, want iedereen die relaties heeft, zal ooit met verlies te maken krijgen. Wat is dan de betekenis van die 49% die je overal ziet opduiken? Dat percentage van 49% dat vaak wordt aangehaald, komt voort uit onderzoek van de GGD-en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) in Nederland. Deze organisaties houden al tientallen jaren bij hoe het gesteld is met de eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking. Die cijfer vind je op deze website van de Rijsoverheid

Toename in de laatste tien jaar

Hun bevindingen tonen aan dat eenzaamheid in Nederland is toegenomen, van ongeveer 38% enkele jaren geleden naar 49% nu. Daarbij gaat het niet om tijdelijke eenzaamheid, waar iedereen wel eens mee te maken heeft, maar om ernstiger eenzaamheid. Dit percentage geeft aan dat bijna de helft van de Nederlanders zichzelf beschouwt als te veel en/of te vaak eenzaam. Van de mensen die zichzelf als eenzaam beschouwen, geeft een kwart aan dat ze zich zo ernstig eenzaam voelen dat ze zelf geen oplossing zien.

De Gevolgen van Eenzaamheid

Eenzaamheid gaat verder dan alleen een onplezierig gevoel. Het heeft diepgaande fysieke en mentale consequenties voor degenen die ermee worstelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste effecten:

  • Mentale Gezondheid: Eenzaamheid is gekoppeld aan een verhoogd risico op depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen. Het voortdurende gevoel van ontbreken van verbinding en de onmacht om daar zelf verbetering in te brengen kan leiden tot negatieve gedachten en gevoelens van wanhoop.
  • Fysieke Gezondheid: Onderzoek heeft aangetoond dat eenzaamheid de fysieke gezondheid kan schaden. Mensen die zich langere tijd eenzaam voelen, hebben een hoger risico op gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, hartziekten, slaapstoornissen en zelfs een verzwakt immuunsysteem. Recent is een causaal verband met de ziekte van Parkinson aangetoond. 
  • Kwaliteit van Leven: Eenzaamheid kan de algehele kwaliteit van leven verminderen. Het kan leiden tot een gebrek aan motivatie, verminderde levensvreugde en een gevoel van vervreemding van anderen. Eenzaamheid die niet wordt opgelost  vormt een permanente bron van stress, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. .
  • Sociaal Gemankeerd Zijn: Een van de meest opvallende gevolgen van eenzaamheid is het achteruitgaan van wat het Default Network wordt genoemd, dat deel van het brein dat zich bezighoudt met sociale activiteiten. Mensen die zich eenzaam voelen worden minder bedreven in het hanteren van sociale situaties. Ze worden er minder goed in en ervaren (daardoor?) vaak een gebrek aan sociale steun en het gevoel er niet bij te horen. Dit kan leiden tot verdere versterking van het eenzaamheidsgevoel.
  • Hersenveranderingen: Eenzaamheid leidt tot veranderingen in het brein. Dat begint op het moment dat iemand zich eenzaam voelt. Daarom is het ook zaak niet te lang te wachten met het (opnieuw) aangaan onderhouden van relaties. Lukt dat niet, dan blijft eenzaamheid bestaan en dat leidt tot een zg. eenzaam brein. Dat houdt in dat het brein is aangepast aan de situatie van eenzaamheid, met minder cognitieve mogelijkheden als gevolg. Die situatie maakt dat het leren oplossen van eenzaamheid niet zonder meer zal lukken, het leren zelf gaat namelijk minder goed..

Eenzaamheid doorbreken: De Rol van Specialist Eenzaamheid

Hoewel de cijfers over eenzaamheid verontrustend zijn, is er hoop voor de toekomst. Eenzaamheid is geen onvermijdelijk lot en er zijn stappen die we kunnen nemen om het te bestrijden. Een cruciale factor in deze strijd is de opkomst van specialisten op het gebied van eenzaamheid.

Eenzaamheidspecialisten zijn getrainde professionals die de complexiteit van eenzaamheid begrijpen en tools hebben om mensen te helpen de eenzaamheid te overwinnen. Hun rol is tweeledig:

  1. Informatie bieden: Eenzaamheidspecialisten bieden voorlichting en kunnen zo mensen beter helpen om de juiste begeleiding en/of therapie te vinden. Ook geven zij voorlichting en advies aan organisaties die zich bezig houden met het begeleiden van mensen. Want overal waar mensen zijn, vind je die 49% eenzaamheid…
  1. Interventie: Eenzaamheid is vaak een gevolg van een gebrek aan relatievaardigheden. Eenzaamheidspecialisten kunnen helpen bij het opbouwen van nieuwe sociale netwerken, het bevorderen van sociaal engagement en het stimuleren van deelname aan gemeenschapsactiviteiten. Zij doen dat door een specifieke aanpak, die gericht is op het ontwikkelen van nieuwe hersencellen en nieuwe verbindingen in het brein. Verbindingen die leiden tot betere vaardigheden in het oplossen van eenzaamheid. Lees meer over deze aanpak. 

De Positieve Toekomst

De opkomst van eenzaamheidspecialisten wijst op een positieve ontwikkeling in de aanpak van dit maatschappelijke probleem. Eenzaamheid is niet langer iets waar mensen in stilte mee moeten worstelen. Er is erkenning en begrip voor de impact ervan, en er zijn professionals beschikbaar om te helpen.

Bovendien zijn er gemeenschapsinitiatieven en programma’s die gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid op lokaal niveau. Buurtgroepen, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke initiatieven spelen allemaal een rol bij het creëren van een meer inclusieve en ondersteunende omgeving voor mensen die zich eenzaam voelen. Dat is fijn voor degenen die zich niet eenzaam voelen, zo maken we het makkelijker dat mensen elkaar ontmoeten. 

Individueel probleem

Het is belangrijk te benadrukken dat eenzaamheid een individueel probleem is, hoewel het natuurlijk ook een maatschappelijk probleem is. Het vergt een collectieve inspanning om eenzaamheid te verminderen en te voorkomen. Maar het oplossen van eenzaamheid kan iemand alleen maar zelf doen. Daarom is het heel hard nodig dat meer mensen verstand hebben van de aanpak van eenzaamheid. Zo kunnen meer mensen die hulp krijgen die ze nodig hebben bij het oplossen van hun eenzaamheid. Samen kunnen we de cijfers veranderen en een meer verbonden samenleving creëren waarin eenzaamheid minder kans krijgt om te gedijen.

Conclusie

Eenzaamheid is een wijdverbreide menselijke emotie die we allemaal kennen. Eenzaamheid waar we geen oplossing voor kunnen vinden belaagt de fysieke en mentale gezondheid van mensen. De cijfers tonen aan dat dagelijks bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich eenzaam of sterk eenzaam voelt. Het is een oud probleem, maar de urgentie wordt steeds duidelijker. 

De rol van eenzaamheidspecialisten is van cruciaal belang in de strijd tegen eenzaamheid. Ze bieden ondersteuning en begeleiding aan degenen die worstelen met eenzaamheid en helpen hen om sociaal fit te worden.

Samen kunnen we eenzaamheid verminderen Door relatievaardigheden te ontwikkelen en te beseffen dat we elkaar nodig hebben om gezond en gelukkig te zijn. Door begrijpen dat eenzaamheid aanpakken betekent: hersenen aanpakken. Laten we streven naar meer deskundigheid in de aanpak van eenzaamheid en naar een samenleving waarin iedereen zich verbonden en betrokken voelt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest